Komisia Mestského zastupiteľstva Banskej Bystrice pre dopravu,… 21.6.2016

21. júna som sa zúčastnil rokovania Komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Prezentoval som problematiku chodníkov v meste a hlavne na sídlisku Fončorda.

Zápisnicu z rokovania si môžete pozrieť tu:
Zápis Komisie z 21.6.2016 (PDF)

Pán poslanec Milan Smädo na tomto rokovaní okrem iného na adresu chodníkov povedal, že “…pri súčasnom rozpočte sa budú komunikácie dávať do poriadku aj 100 rokov…”…
Urobte si preto sami obraz, kde sú priority mesta a ako to s ním dopadne…

Ing. Milan Šoka